DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy, nowe miejsca w żłobkach i klubach malucha, a także badania profilaktyczne. To działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

DWUP może się kojarzyć przede wszystkim ze wspieraniem bezrobotnych, ale jest to instytucja wielowymiarowo związana z rynkiem pracy. Integruje środowiska publicznych służb zatrudnienia, pracodawców i edukacji. Zajmuje się dzieleniem pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych.  Oczywiście: w kontekście rynku pracy, opieki i zdrowia. Ale także włączania społecznego osób niepełnosprawnych, pracowników w młodym i starszym wieku, pracowników o niskich kwalifikacjach, migrantów i przedstawicieli mniejszości etnicznych. Do tego dodać należy wsparcie   pracodawców i ich pracowników w rozwoju, np. w ramach Krajowego Funduszu Społecznego.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pomaga, wspiera, edukuje, pozwala się rozwijać Dolnoślązakom – zgodnie ze swoim hasłem: „inspiruje do działania”.

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Jednostka Województwa Dolnośląskiego, która działa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wykonując zadania powierzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a także pozyskuje i realizuje projekty zewnętrzne finansowane z funduszy unijnych, niezależnie od programów krajowych i innych funduszy międzynarodowych.

To do niej należy

 • przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie,
  • weryfikacja techniczna, ocena formalna i merytoryczna wniosków,
  • podpisanie umów z beneficjentami,
  • rozliczanie projektów,
  • płatność dla beneficjentów,
  • kontrola realizacji projektów,
  • udzielanie informacji w zakresie procedury naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie.

Z jej pomocy mogą skorzystać potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020 wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Działalność DIP finansowana jest z Budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD i środków pozyskanych w ramach projektów zewnętrznych.

MIENIE WOJEWODZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Nieruchomości należące do samorządu województwa dolnośląskiego położone są na ok. 740 tys. hektarów. (dane z 31.12.2017) Zajmują je np. SP ZOZ-y. Mieszczą się w nich  także wojewódzkie instytucje kultury, wojewódzkie osoby prawne (np. szkoły, bibliotekI, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i wiele innych). Niektóre nieruchomości znajdują się także w użytkowaniu osób fizycznych i osób prawnych.

Ponieważ nieruchomości oddane są w trwały zarząd jednostek samorządowych, zatem  do głównych zadań Wydziału Mienia Wojewódzkiego należy nadzór nad tym mieniem i obrót nim. Dział Zarządzania Nieruchomościami współpracuje w tym zakresie z innymi organami gospodarującymi nieruchomościami Skarbu Państwa. Pracownicy Działu Sprzedaży Nieruchomości zajmują się  m.in. czynnościami związanymi ze sprzedażą nieruchomości: zlecaniem wycen nieruchomości, przygotowaniem projektów uchwał Zarządu lub Sejmiku, zlecaniem ogłoszeń prasowych, prowadzeniem procedury przetargowej. A także likwidacją zniszczonych czy uszkodzonych składników majątku ruchomego i innymi szczegółowymi działaniami.

Close Search Window